NEVYDANÁ KNIHA

Tato kniha je kompilátem z článků skupiny odborníků, kteří se zabývají problematikou budování fotovoltaických elektráren a kriminalizací jejich zřizovatelů. Její sepsání mi zadal jeden z odsouzených solárníků, ale nekonec ji možná ani nečetl a zejména upustil od jejího vydání. Rozhodl jsem se ji zveřejnit na webu spolku Chamurappi z.s. jako koncentrát věcných a právních poznatků o dané problematice. Můj vlastní autorský podíl na podkladech je malý.

Předmluva

Proti zlu je třeba bojovat všemi možnými prostředky

Od vydání knihy Spravedlnost pláče, které inicioval Spolek Spravedlnost, uplynuly čtyři roky, během kterých jsem ztratil veškeré iluze o nestrannosti, objektivnosti a spravedlnosti české justice a naopak se utvrdil v tom, že proti zlu je třeba bojovat všemi možnými prostředky. Jak se dá mluvit o spravedlnosti, když v kauzách, které náš spolek sleduje nejvíc, byl známý rozsudek ještě před zahájením procesu. Tak tomu bylo i v případě FTVE Chomutov, kdy od počátku byl zřejmý, cílený a zlý úmysl poškodit projekt, za kterým stál Zdeněk Zemek a spol. Justice v tomto případě nezklamala a ruku v ruce od začátku až po opravné prostředky bez zaváhání plnila zadání svých chlebodárců.V kontextu s tím stojí za zmínku skutečnost, že někteří z těch, kteří vědomě či nevědomě v tehdejším ERU nezvládli situaci, vytvářeli zmatky a nepřátelské prostředí kolem budování FTVE tak stále, zřejmě za odměnu působí ve vedení ERU v ČR. Jestliže už před více jak 10-ti lety posloužili jako servilní, užiteční a všeho schopní pracovníci důležité státní instituce k obvinění nevinných občanů jen aby zakryli vlastní lenost a neschopnost, tak i dnes mají lví podíl na nekoncepčním, nesystémovém řízení ERU. Výrazné zdražení energií v naší zemi, kdy hrozí zhroucení celého energetického systému a energetické politiky v ČR je jedním z důsledků jejich nekompetentnosti. A tak i v tomto případě platí, že boží mlýny melou pomalu a jistě. V tomto mém vyjádření jako předsedy Spolku Spravedlnost ve kterém je určité zobecnění daného stavu je snaha přiblížit čtenářům to, jak celou kampaň vnímá náš spolek a široká veřejnost, která není pod vlivem bulváru či nějakých pochybných investigativních novinářů a která se zajímá i o názory obhajoby. Dostatek konkrétních argumentů a důkazů, které podporují naše poznatky najde každý, kdo má zájem v dalších příspěvcích uznávaných odborníků, kteří i z této druhé knihy udělali učebnici práva a metodologie. Nad názvem nové knihy , která se Vám dostává právě do rukou a která je pokračováním té první s celou řadou nových poznatků a důkazů, které zpochybňují konstrukci obvinění jsme dlouho přemýšleli. Název knihy Justiční zločiny s propojením na energetickou mafii, aneb proč je elektřina tak drahá myslím, že daný stav vystihuje nejlépe. Obálku i této nové knihy navrhl a graficky zpracoval známý a všestranný výtvarník prof. Milan Knížák, který je důsledným zastáncem spravedlnosti a naším podporovatelem. Říká se, že všechno zlé je pro něco dobré a tak doufejme , že i z této kauzy , která je popsaná v obou knihách a která od samého počátku byla uchopena za špatný konec se justice poučí. Právě obě knihy by se měly stát pro studenty právnických fakult a zástupce justice povinnou četbou. Je nanejvýš zřejmé, že snaha zavděčit se mocným spojená s arogancí moci významné části justice narazí v budoucnu na odpor až lidé přestanou být lhostejní a nebudou se bát.Ať sebevědomí státní zástupci a ctihodní soudci si o své výjimečnosti a nadřazenosti myslí cokoliv, tak jsou tu proto, aby sloužili občanům, ne je psychicky týrali, šikanovali a terorizovali či jim kladli nehorázné podmínky za kterých jsou ochotni přimhouřit oko. Pokud je jen polovina pravdy na tom, že do této kauzy zasahovali i ti úplně nejvyšší zástupci justice, tak by to v každé normální demokratické zemi byl skandál nebývalých rozměrů. Vznik parlamentní vyšetřovací komise tak, jak jsme to již několikrát navrhovali a obnovení celého procesu, by mělo být logickou reakcí odpovědných politiků a slušných představitelů justice. Dokonalá souhra všech zainteresovaných zástupců justice v této kauze, která k tomu organizovala celostátní semináře, koordinační porady a zpracovávala jednostranné tiskové zprávy se projevila tím, že byli odsouzeni a uvězněni

Kriminalizace solárníků na pozadí energetické politiky státu

Je jasné, že téma fotovoltaické elektrárny (FVE) je pouze zástupným problémem, sloužícím k odvádění pozornosti od nedůvodného velkého zdražování cen elektřiny, které bez větší publicity začalo v letech 2003 – 2005.

Souhrnný pohled na trestní stíhání solárníků

Obecný přehled o případu

Tato kniha pojednává o křivdách, jichž se stát dopustil nekompetentními a podjatými orgány na podnikatelském klanu Zemků, významných investorů do fotovoltaické energetiky. Právo na svobodu myšlení a vyjadřování názorů nás opravňuje k zveřejnění kritického pohledu na jednání státních zástupců a soudců, odlišného od obžaloby a soudních rozhodnutí.

Zdůrazňujeme současně, že trestní právo je krajní prostředek. Platí zásada subsidiarity trestní represe, ale v tomto řízení došlo ke kriminalizací ať již skutečných nebo domnělých pochybení správního rázu, jež bylo možné řešit jako přestupky podle energetického zákona.

K základním principům trestního práva patří zásada „in dubio pro reo“ ve spojení s presumpcí neviny. V této kauze jich státní zástupce Radek Mezlík, předsedové senátu Aleš Novotný, Ivo Lajda a Vladimír Jurka nedbali. O vině měli jasno dříve, než projednávání před soudem začalo a důkazy zásadně vykládali v neprospěch obviněných, popř. nehodící se odmítali.

Vůbec je nenapadlo, že by měli při posuzování jednání zvláště Zdenka Zemka st., šéfa holdingu, přihlédnout ke skutečnosti, že jednal v tísni ve snaze odvrátit krach od firmy, postižené neodpovědnou změnou podmínek financování solárních projektů. Počínání orgánů činných v trestním řízení působí dojmem, že je nějaký „vyšší zájem“ na zničení firmy s několika tisící zaměstnanci a vlastnící cenné patenty.

Závěr

Veřejnost by se měla seznámit s kauzou trestního stíhání Alexandra a Zdenka Zemků, protože je modelovým dokladem selhávání justice zejména v případech, na jejichž výsledku se uplatnil nějaký předem daný vnější zájem. V našem případě jím byl zájem na pokoření šéfa holdingu Z-Group Zdenka Zemka st. a zmaření jeho podnikatelského záměru.

Při zpětné revizi průběhu procesu nacházíme tolik vad, že nelze než se divit, že bratři byli odsouzeni, a když už se tak stalo, že se nepodařilo opravnými prostředky dosáhnout nápravy.